دانه کتری است که برای خمیر در آسیاب نورد استفاده می شود