تجهیزات استفاده می شود و کوره های چند کوره فولاد سازی دهان