تولید کنندگان سلول های گیاه شناور شناسی آفریقای جنوبی