استفاده از دستگاه خلاء مواد غذایی در شهرستان دریاچه نمک