استفاده از دستگاه های الکترونیکی برای خرد کردن فوفو