2019 جدید صرفه جویی در 30 تا 40 کارخانه تولید توپ با استخراج برق